Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 2, verso
(Kisamor document no 2, verso)Brev från Jeanette Ståhl till Kisamor den 14 februari 1817. Mått: 16 cm x 20 cm.


Transkription

ligt litar på Madams godhet i dett fallet
önskar Jag endast att madame ej måtte anse
mej på minsta vis prettansieus utan kan Jag
nog lämpa mig efter mitt Wärdfolk.
  Som Mamselle Befwe äfven skrifver med denna
post, kan Jag kanske få ett lite svar med hennes
bref ifall inte tilfälla tillåter att skrifva till 
mej personligen då Jag altid med lika tacksam
het skall anse hvarje besvär Madame behagar
göra sig för min skull. ----
  Jag har den äran att vara Madams
okända men tilgifna Tjenarinna Jeanne
Den 14 februari 1817
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor
[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***