Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 6, verso
(Kisamor document no 6, verso)Brev den si och. Mått: 19 cm x 22 cm.


Transkription

frija mig från anders olofson för han ha ytrad att wilga
sjuta häler slo mig för där fvad - och på dät sätte är gijfter
Mål Et beswälit Nöge - Gud Låtte dig fort fara att wara
Lika Rask män skrif mig någon gån til Dina bref är för
Mig dij mäst wälkomna - Ny heter berätar jnte jag så
danna skry fver wist Juliana - Mer än att jag har målat
Min Nya wang Som winer almänt bijfal - ock om
jag feke Kuska för dig j honom - jag hade honom
att Rämna j går ock Kuska för Sara Drangel
Helwag har warit nära Död Män jag har nu åtter
fått honom på föter - Mamselerna ber ödemikas
hälsa dig - Wjdare En annan gång altij Din til gifna
och o för ändeliga
            Maria Jans Dotter

Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***