Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Barnets lära om stjernorna

På höjden satt en astronom
Och blickade mot hvalfvets dôme,
Dit Herschels tub hans tanka sträckte
Så långt, som ögats synvidd räckte.

Då kom ett Barn: "Stjerntydare,
Hvad det är grannt i taket, se!
Säg, vet du, om min lefnadsstjerna
Är klar? Jag ville det så gerna!" _

Den Lärde i kalkulen störs;
Men vänligt dock till barnet hörs:
"Jag kan din fråga ej besvara,
Förr'n ditt problem du vill förklara." -

"Jo, vet, hvar men'ska ofvan skyn
Sin stjerna fått; - hvad härlig syn!
När lydnad fromt mitt hjerta hyser,
Ett Jul-ljus lik, min stjerna lyser.

Men, då jag ej är god, alltre'n
Hon släcker ut sitt blida sken,
Och vill ej mer min bana följa,
Men sorgen i ett moln sig dölja.

Dock har man sagt, att klarast lär
Hon bli, när ett Guds barn man är;
Ty ack, jag vet, när stjernor blinka,
De Godas själar saligt vinka.

Gif mig din tub: i fästets höjd
Jag skåda vill min Moders fröjd!" -
"Nej, Barn, din lära om det höga
Du skådar bäst med Trones öga."


[Nästa dikt]
[Tillbaka till Euphrosynemenyn]
[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]


***