Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 10
(Kisamor document no 10)Brev den 1 april 1819 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 22 cm x 19 cm.


Transkription

Flytthem d 1 april 1819

Älskade Johanna

J dag får du jntte annat än Resepter
frå dln beswärliga Mari Män för all del
gälp mig att dätt sötes Rät - Dätta
Resept skal Capitin Nord [Noed?] nyttga
Til Smörg blandnig att flotera dom wärk-
kande stälerna Mäd tages Folgande
1 gumfru Kamforts olga | Dätta alt blan
1/2 Ditto bärnstensolga | das til samma
1/8 Ditto Sting spirtus | ans j En flaska
1/8 Ditto Tarpetinsolga | war mäd wärk
             Kande stälerna
             ====== smörges

Morgon och afton och torkas jn
för Elden - när dätta är Tort skal
på samma stälen floteras äfter mäd
Hunjster - och äfven jntorkas
Där ofvan på bindes grå paper och
samma paper nyttgas både natt och
dag [forts. verso/continued on verso side]


[i marginalen står/written in the margin:]
Sötta ulla skafa Däsa bref til sinna ägare så fort mögelit
är - jag tar däna utt wäg för några silig [skilling] besparnig

Verso
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***