Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 12
(Kisamor document no 12)Brev den 22 juli 1820 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Den upp och nedvända texten har infogats rättvänd över ett tomt utrymme i brevet ovan. Mått: 22,5 cm x 19,5 cm.


Transkription

Flytthem d 22 Julus 1820

Bästta Sanett

Här af ser du jag ännu är j dätt trefvlig
flytthem jag har ännu ej Kunatt före
taga Min Närkis Resa för jag har
jntte fått mer än 1 brefv från Min
frierina och dätt war skrifvitt 5 dagar
äfter sän [jag] dij kom til falke nå
jag wett jntte wem [ware?] hon lefver häler
är död män jag wänttar på uttmanigs
bref - j går fik jag bref från stockholm
mäd börner och å Kalan att jag skal
Resa ditt til En fru från fijnlan
som hetter Dang män jag Reser jntte
Tak sötta du för så myke och wakertt
selke - Jag wett att jag är skyldig
Män hur Myke wettjag jntt jag
[forts. verso/continued on verso side]

[PS till vänster/postscript on the left:]
Marie säger at hon hälsat fran oss och
vill ej tillåta mig at lyckönska Dig at både
fort och lyckligt vara anländt til Stockholm måte
hälsan och lugna dagar vara Dig förvarade
och inga sorger mera förbittra din lyckliga
ållder - Jag har varit krasslig men repar mig
åter - i öfvrigt är alt här i sit fordna skick
mycket tyst och blott hugkomsten af försvundna wänner
            glöm ej Din O H [?]

Verso
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***