Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 14, verso
(Kisamor document no 14, verso)Brev den 3 februari 1821 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 22,5 cm x 20 cm.


Transkription

skal blifva åter stäld om fölgan-
de nytgas --------
5 Lod Hälsötto Rötter
5 dito Lakris Rott
5 dito ijsop
5 dito Trefolgum 
Dätta alt sammans Kokar j
5 Kaner waten til hälten är
Jnkokatt silas och war af
drikes 1 halt qwarter morgon
1 midag och 1 qwal så Läge
dätt Räker - Hunjstrett och
grötten fort far ännu 1 månad
Bruns driknigen Tror jag jnte
är nyttig för honom j ansende
som jag tror honom hafva
mag gckt [?] - för om han nu j
somar Tiner sig må wäl så
af forstta för Kylnig til nästa
winter börgar han åter hosta
dätt elgest un wiker til dätt mästta

Nu har Jag en patint bonde här
En utmärkt hygli Kar frå norge
han skule elgest bo j holma
män han sade sig ej Kuna bo
där och nyttga medesin sålledes
han nu är han så myket
bätter att han j morgon skal
Resa - han har fått en Kondason
j axelen och armen - Jag har
önskat måga gångor att jag hade
dig här och gälpte mig språka
och för nötta tijden mäd honom
han wil lära mig Rita och Tina
Karter och wärsdeler samtt
anna tåmin och åtsiliga
saker j medesin wil han lära
mig och äfven wil han lära
han gör mig blan yr j hufv-
wöt - utom dät är alt ting sig
Lik här mamselerna ber hälsa
dig snart får du bref från Fredrik[a]
skriv mig til någon gång önskar
din
     Maria Jans Dotter

[i marginalen/in the margin:]
S: Kunde en gång til Koma hitt jnna du aldele glömer
bort os wore Rätt Rolit ännu tyker wi du hör til Horn-
familgen

Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***