Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 2
(Kisamor document no 2)Brev från Jeanette Ståhl till Kisamor den 14 februari 1817. Mått: 16 cm x 20 cm.


Transkription

Madame Maria Jansdotter

[överstruket:]Som jag redan anmält hos Madame angående
min hals, nödgas Jag nu [slut överstrykning] af dett svar Madame
varitt så god och sända Mamselle Befve finner
vi med största tilfredställelse att Madame har
den godheten för mej som vi önskatt, och dett
är med största längtan Jag nu afbidar den
underättelsen som skal bestämma min resa. 
Nu får Jag i synnerhet omtala att jag fått
en rätt obehaglig känning i min hals neml.
att då Jag sofver eller ligger på motsatt sida 
af växten trycker dett Mej på strupen
lik som för att qväfva mej. äfven har Jag
på en tid haft känning af varje Wäderskifte
medelst ristning och värk i halsen; också
är jag rädd att dett skal lägga sig inn
emedan det ibland är mindre utanpå, men
där har Jag altid ont inuti halsen. 
om tillfälle gives önskar mina föräldrar
veta om madame ville vara så god att fråga
prisett för Warje Månad och i god tid afgöra
hvar Jag kommer att stanna. Som Jag fulkom-
Verso
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor
[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***