Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 6
(Kisamor document no 6)Brev den 18 juni 1818 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 19 cm x 22 cm.


Transkription

Flytthem d 18 juni 1818

Min jgen: J

I dig tror jag mig äga En wän som för låter att jag hit-
tils Lemnat dina bref o beswarata Män bäter sent än
aldrij - tak Sötta du för dom Mäd dät gör jag dig .mera [?]
graf [?] än wanlit då jag takar - Män Minet af dig bef-
aler mig - Dän för Lusten att du Reste från os trode
jag i börgan att Sar:D: skule til dät [?] mästa är säta
Män jag blef strx öfver tygad om mot satsen -
Hon har för dät när warande inte annat j sina takar
och hufvud än sortterada Muntaser - och wilken
dera som Kläde En Kar bäst - dätta wet du jnte är
j min smak jag är 10 år för gamal - Min hem Resa
är ej ännu af gord jag blef så för skrämd af et bref
från min hem ort war j di skrifver att jag inte får
Resa min hem ort Närmer [?] än på 2 mils af stånd och
där wilga mina wäner war mig tils mötes att be

Verso
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***