Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 8
(Kisamor document no 8)Brev den 19 september 1818 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 22 cm x 19 cm.


Transkription

Flytthem d 19 setamber 1818

Bästa Johana

Jag hade Myket att skrifva dig til
Män jag stanar altid wid dätt wanlig
och dätt är att berätta dätt nöd-
wändiga så som Resept ått den sjuka
gosen som är fölgande -----
aldra först tages fonta nelen bot
Til om slag på knädet nyttgas fölgande
1 Lod alte salfva  | Dätta alt bland-
[1 Ditto Lagolga]  | as wäl til sam-
1 Ditto Lager olga  | mans j en burk
1 Ditto milonplåster | Där af ut bredas
            på sämsk skin
            så RaRt som+
En jnkel slant och lin das om hela
Knät dätta Qwar liger där beständi
och war annan dag ökas dät på där-
af war afton skal jntagas Fläder-
Mos 1 Teskeblad j 14 Dagar
[forts. verso/continued on verso side]


[PS från:/Postscript by: Johan Helwegh (above left):]
Goda Mamsell - Marie är Envis - jag
rår ej at hon ej förr lämnat svar, men
jag är ej mindre felaktig förlåt En trög
het hvar uti hjertat ej har del. jag ön-
skar at hvarje dag gaf mig tilfälle at
njuta Mamsells sälskap och det hopp
at Mamsell vill åter se vår ort glädjer
mig - hösten och dess ledsamma göromål
som nu redan börjats värkar på humeu-
ret så jag ville ofta vara från altsamans
i dag hade jag et bestämt möte med En
hop bönder vid Hycklinge angående vår
Soldat som nu vill taga afsked - men Hell-
vegh reser dit i mit ställe til min fröjd
min mor är bättre men än då ej så hon
kan gå utan käpp och stöd under armen
hon Nora och den stygga Marie som [?]
i dag skall Bara En flicka bär ödm
halsa innesluten i minne och vänskap
hoppas jag altid få vara som En Wän
J H

Verso
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***